ShareLock logo
Fundusze Regionalne Program Regionalny - logo

Komisja Nadzoru Finansowego – wszystko, co musisz o niej wiedzieć!

KNF - Komisja Nadzoru Finansowego

W różnego typu mediach często można usłyszeć o KNF, czyli Komisji Nadzoru Finansowego i wydawanej przez nią ostrzeżeniach. Komisja Nadzoru Finansowego to organ zajmujący się między innymi kontrolą rynku finansowego w Polsce. Czym jednak dokładnie zajmuje się ta instytucja? Jakie zadania wpisują się w jej zakres obowiązków i co powinieneś o niej wiedzieć? Dowiedź się z poniższego artykułu!

 

KNF – co to? 

Początek istnienia Komisji Nadzoru Finansowego plasuje się na dzień 21 lipca 2006 r., kiedy to została ona powołana przez ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym. Swoje oficjalne działanie rozpoczęła 1 stycznia 2008 r. a jej siedziba znajduje się w Warszawie przy ulicy Pięknej 20. Wraz z wejściem w życie funkcjonowania KNF zlikwidowana została Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Komisją Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Komisja Nadzoru Bankowego, i Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Takie działanie miało na celu dokonanie organizacyjnej integracji organów nadzoru nad rynkiem finansowym, czyli wprowadzenie „nadzoru zintegrowanego”. Najprościej mówiąc – jej głównym zadaniem jest sprawowanie kontroli nad rynkiem finansowym. W jej skład wchodzi 7 osób: Przewodniczący (5-letnia kadencja), 2 zastępców Przewodniczącego i 4 członków, którymi są:

  1. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych albo jego przedstawiciel
  2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego albo jego przedstawiciel
  3. Prezes Narodowego Banku Polskiego albo delegowany przez niego wiceprezes Narodowego Banku Polskiego
  4. Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Komisja Nadzoru Finansowego – jakie ma cele?

KNF powstało, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego. Niezwykle istotna jest kwestia jego stabilności, bezpieczeństwa i przejrzystości. Celem Komisji Nadzoru Finansowego jest także zwiększenie zaufania społeczeństwa do tego rynku poprzez np. ochronę interesów osób w nim uczestniczących. Realizacja celów komisji jest określona w głównej mierze w: 

  • Prawie Bankowym, 
  • ustawie o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym 
  • ustawie o Rzeczniku Ubezpieczonych, 
  • ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, 
  • ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych,
  • ustawie o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego.\

 

Komisja nadzoru finansowego –  zadania 

KNF jako organizacja ma do spełnienia wiele istotnych zadań dla dobra rynku finansowego. Do ich realizacji został powołany Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, którym zastąpiono Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Wśród nich oczywiście głównym z zadań jest sprawowanie nad nim nadzoru i dbanie o to, aby funkcjonował prawidłowo. Wszystkie jej działania powinny skłaniać się ku rozwojowi rynku finansowego i jego konkurencyjności. Do obowiązków Komisji Nadzoru Finansowego należą także: podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru, stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty, współpraca z Polską Agencją Nadzoru Audytowego. 

 

Komisja Nadzoru Finansowego sporządza także coroczne jawne sprawozdanie ze swojej działalności, w ramach której może podejmować uchwały i decyzje administracyjne. KNF ma prawo nakładać kary pieniężne na spółki publiczne, które nie wywiązały się ze swoich obowiązków. Nadzór KNF obejmuje nadzór bankowy, emerytalny, ubezpieczeniowy, nad rynkiem kapitałowym, nad instytucjami płatniczymi, małymi instytucjami płatniczymi, instytucjami pieniądza elektronicznego, biurami usług płatniczych, dostawcami świadczącym wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, a także oddziałami zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, nad agencjami ratingowymi, nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz ich agentami. Wśród podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego warto wymienić także ShareLock.

 

Zobacz również:

Tagi

Pozostałe artykuły

Numer BIC

Czym jest numer BIC i jak go sprawdzić?

Do wykonania międzynarodowego przelewu niezbędny jest numer BIC. Jego głównym zadaniem jest identyfikacja banku. Jak wygląda ten numer i jak możesz go znaleźć? Odpowiedź znajdziesz