ShareLock logo
Fundusze Regionalne Program Regionalny - logo

Cash flow – co to jest? Rodzaje i przykłady przepływów pieniężnych

Cash flow co to jest?

Rachunek przepływów pieniężnych, czyli tzw. Cash flow to zestawienie wszystkich przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie oraz jest jednym ze składowych sprawozdania finansowego. To bardzo ważnym element, który pozwala na ocenę kondycji finansowej firmy. Czym dokładnie jest i na jakiej podstawie się go ocenia? 

 

Cash flow – co to znaczy?

Cash flow to jeden z kluczowych elementów sprawozdania finansowego (obok niego wymienia się bilans oraz rachunek zysków i strat). Sumuje on przepływ środków pieniężnych wraz z uwzględnieniem źródeł środków i sposobów ich wykorzystania w danym przedsiębiorstwie. Dzięki takim informacjom jesteśmy w stanie określić stopień płynności finansowej, zdolność regulacji zobowiązań, a także skuteczność egzekwowania należności. Do głównych funkcji Cash flow zaliczamy ocenę wypłacalności przedsiębiorstwa, a także płynności, co pozwala na ocenę zdolności do regulowania zobowiązań i skuteczności egzekwowania należności.

Rachunek przepływów pieniężnych muszą sporządzać jednostki, które z mocy ustawy podlegają corocznemu badaniu sprawozdań finansowych. Taki dokument należy wypełniać odpowiednio za rok, za który sporządzany jest rachunek przepływów pieniężnych oraz za rok poprzedni. Sposób jego sporządzenia określają przepisy. Regulują je Art. 48b + art. 45 ust 3 ustawy o rachunkowości (Dz. U z 2021 poz. 217 ze zm.) oraz Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 216)

 

Co składa się na Cash flow?

Na rachunek przepływów pieniężnych składa się wiele czynników. Wśród głównych segmentów cash flow wymienia się:

  1. Działalność operacyjną (środki pochodzące z podstawowej działalności przedsiębiorstwa; w tym przepływy brutto, netto oraz zmiana kapitału pracującego).
  2. Działalność inwestycyjną (środki przeznaczone do inwestycji i zysku w przyszłosci).
  3. Działalność finansową (np. akcje, kredyty czy obligacje).

Biorąc pod uwagę te trzy rodzaje przepływów – razem tworzą rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu gotówkowym. Należy uwzględnić także przepływy pieniężne netto, środki pieniężne na początek i koniec okresu sprawozdawczego, zmianę bilansową środków pieniężnych.

 

Cash flow – metody sporządzania

Istnieją dwa sposoby na to, aby sporządzić rachunek przepływów pieniężnych. Należy przede wszystkim pamiętać o tym, że taki rachunek powinien zostać opatrzony datą oraz miejscowością sporządzenia. Do jego analizy wykorzystuje się dwie metody – pośrednią oraz bezpośrednią. Czym różnią się od siebie te dwa sposoby obserwacji?

Metoda bezpośrednia sporządzania

Metoda bezpośrednia opiera się na zestawieniu poszczególnych grup wpływów wydatków. Tym sposobem zdobywa się informacje o zdarzeniach występujących w firmie. Jest to pomocne w wykazaniu wpływów ze sprzedaży, z tytułu dostaw, usług, wynagrodzeń oraz podatków i innych opłat. Dzięki zestawieniu grup wpływów widoczne są wszystkie zdarzenia w organizacji.

Metoda pośrednia sporządzania

Metoda pośrednia przyjmuje za punkt wyjściowy zysk netto albo zysk z działalności operacyjnej, od którego dodawane są korekty kosztów, które nie mają charakteru pieniężnego, lecz takie, które mogą mieć wpływ na wynik finansowy. Pozwala to na zaobserwowanie i analizę kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz związku pomiędzy rachunkiem wyników, a przepływami pieniężnymi. Rozkłada wynik na elementy i wskazuje transakcje, które mają na niego wpływ, lecz nie mają charakteru pieniężnego.

Jeśli poszukujesz jednostki, która okaże się wsparciem dla Twojej firmy w zakresie przepływów pieniężnych, koniecznie zainteresuj się naszą ofertą. ShareLock proponuje kompleksowe usługi w zakresie finansów i bezpieczeństwa transakcji. Jest to przede wszystkim gwarancja kontroli nad płynnością finansową i weryfikacja czynników istotnych dla cash flow. Rachunek przepływów pieniężnych to wraz z bilansem i rachunkiem wyników podstawa do oceny kondycji firmy – wraz ze wsparciem ShareLock proces ten okazuje się przyjemniejszy i dający poczucie bezpieczeństwa finansowego.

 

Zobacz również:

 

Tagi

Pozostałe artykuły

Numer BIC

Czym jest numer BIC i jak go sprawdzić?

Do wykonania międzynarodowego przelewu niezbędny jest numer BIC. Jego głównym zadaniem jest identyfikacja banku. Jak wygląda ten numer i jak możesz go znaleźć? Odpowiedź znajdziesz