ShareLock logo
Fundusze Regionalne Program Regionalny - logo

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie korzystających z serwisu internetowego http://app.sharelock.global/pl o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, zgodnie z wytycznymi i postanowieniami określonymi Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również „RODO”.

Podanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług, w tym usług płatniczych, jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia usług na podstawie odpowiednich regulaminów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy na podstawie odpowiednich regulaminów i tym samym świadczenia usług. Podanie danych w pozostałych celach (z wyjątkiem wypełnienia obowiązku prawnego) jest dobrowolne.

Jednocześnie, podczas pierwszej wizyty w naszym Serwisie internetowym wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików cookies. Niniejszy dokument opisuje zasady korzystania przez serwis http://app.sharelock.global/pl z plików cookies. Dane zapisane w plikach cookies nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu internetowego i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji jego użytkowników. 

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą Share Lock Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000712001, NIP: 7962981513, o kapitale zakładowym w wysokości: 30.000,00 złotych (dalej również: „Administrator”).

Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

  • elektronicznie na adres poczty elektronicznej: iod.sharelock@global,
  • pisemnie, na adres: Share Lock Sp. z o.o. ul.Żeromskiego 92/3A, 26-600 Radom

Podstawy oraz cele przetwarzania danych

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

  • realizacja świadczonych przez nas na podstawie odpowiednich regulaminów usług – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
  • realizacja ciążących na nas obowiązków prawnych oraz zapobieganie działania na naszą lub innych klientów szkodę, wynikających z m.in. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o usługach płatniczych czy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO czyli niezbędność przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczącą naszych usług lub usług partnerów biznesowych – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO czyli zgoda osoby, której dane dotyczą;
  • obsługa przekazywanych nam zgłoszeń niemających bezpośredniego powiązania ze świadczonymi usługami, obrona i dochodzenie roszczeń, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, informowanie o wprowadzeniu zmian w usługach lub funkcjonowaniu serwisu niewymagających wprowadzenia zmian w regulaminach, prowadzenie badań ankietowych, dbanie o bezpieczeństwo klientów i realizowanych transakcji – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią.

Źródła pozyskania Państwa danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe, które pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub z publicznie dostępnych rejestrów (np. KRS, CEIDG).

Państwa uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania: sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych przez nas jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo do jej wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Nie wpływa również na możliwość przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Czas przechowywania Państwa danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez nas do czasu zakończenia celu przetwarzania danych lub do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania usunięcia danych, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych lub odwołania zgody na przetwarzanie danych – chyba, że ich dalsze przetwarzanie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. w celu realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów czy obrony roszczeń).

Przekazywanie danych osobowych, w tym automatyczne podejmowanie decyzji (tzw. „profilowanie”)

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych, m.in. bankom i innym instytucjom finansowym wspierającym świadczenie usług, dostawcom usług IT, spółkom świadczącym usługi archiwizacyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych.

Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak np. Generalny Inspektor Informacji Finansowej