ShareLock logo
Fundusze Regionalne Program Regionalny - logo

Regulamin korzystania z serwisu SHARELOCK

§ 1. INFORMACJE
 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu Sharelock (http://app.sharelock.global/pl) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług w Serwisie, wymagania techniczne korzystania z usług w Serwisie, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, prawa i obowiązki Operatora i Użytkownika oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Właścicielem Serwisu jest Operator.
 3. Operator jest małą instytucją płatniczą w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych, wpisana do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem: MIP 117/2021.
 4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.sharelock.pl, w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego odtwarzanie utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest również̇ udostępniany Użytkownikowi w trakcie Rejestracji za pośrednictwem Serwisu – w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim i zapisanie.
 5. Użytkownik może komunikować się z Operatorem, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących obsługi reklamacji, w formie:
 • elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kontakt@sharelock.global,
 • pisemnej, na adres: 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 92/3A

§ 2. DEFINICJE

Beneficjent Rzeczywisty rozumie się przez to każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad Użytkownikiem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez Użytkownika, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym: a)     w przypadku Użytkownika będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego: – osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej, – osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, – osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji, lub które łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, – osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm), lub – osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym – czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, b)    w przypadku trustu: – założyciela, – powiernika, – nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, – beneficjenta lub – w przypadku, gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust – inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem, – inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym-piątym, c)     w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki Użytkownik jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;
Członek rodziny osoby Zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się przez to: a)     małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą Zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, b)    dziecko osoby Zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, c)     rodziców osoby Zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
Konto składnik Serwisu pozwalający na identyfikację Użytkownika w obrębie Serwisu i umożliwiający korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu
Konto zweryfikowane Konto, które pomyślnie przeszło weryfikację wynikającą z obowiązków ustawowych związanych z Przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
Serwis System informatyczny umożliwiający Operatorowi świadczenie usług bezpiecznego przechowywania środków;
Operator spółka pod firmą Share Lock Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000712001, NIP: 7962981513, o kapitale zakładowym w wysokości: 30.000,00 złotych;
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Czynności wykonywane w ramach obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Regulamin niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Sharelock (http://app.sharelock.global/pl)
Rejestracja jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta w Systemie;
Użytkownik osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność́ do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać́ prawa i zaciągać́ zobowiązania, która dokonała Rejestracji w Serwisie i korzysta lub wyraża chęć skorzystania z Serwisu;
Zajmowanie eksponowanego stanowiska politycznego rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym: a)      szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu, b)      członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, c)       członków organów zarządzających partii politycznych, d)      członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, e)      członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, f)       ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, g)      członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, h)      dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, i)        dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich, j)        inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

§ 3. REJESTRACJA W SERWISIE

 1. Warunkiem korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu jest poprawna i pełna Rejestracja Użytkownika w Serwisie, co równoznaczne jest z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Ze względu na uwarunkowania techniczne, w przypadku Użytkowników będących spółką prawa handlowego lub innych podmiotów prawnych, do których reprezentowania uprawniona jest więcej niż jedna osoba fizyczna (reprezentacja łączna), w celu dokonania rejestracji w serwisie i korzystania z usług świadczonych w ramach serwisu konieczne jest ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do samodzielnej reprezentacji.
 3. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu, dlatego przed oświadczeniem o jego akceptacji należy szczegółowo zapoznać się z jego treścią.
 4. W celu dokonania Rejestracji należy uzupełnić udostępniony formularz rejestracyjny oraz załączyć wymagane dokumenty w celu weryfikacji przekazanych informacji.
 5. W przypadku dokonania Rejestracji rozpoczęcie korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu możliwe jest po:
 • podaniu numeru telefonu Użytkownika, na którym Użytkownik ma możliwość odbierania wiadomości SMS i jego poprawnej weryfikacji przez Operatora,
 • podaniu adresu poczty elektronicznej, do której Użytkownik posiada stały i bieżący dostęp oraz jego poprawnej weryfikacji przez Operatora,
 • dokonaniu przez Operatora weryfikacji wynikającej z obowiązków związanych z Przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Świadczenie usług przez Operatora możliwe jest wyłącznie na rzecz Użytkowników posiadających Konto zweryfikowane (usługa weryfikacji świadczona jest przez operatora zewnętrznego firmę AUTHOLOGIC Sp. z o.o.).
 • w przypadku Użytkowników działających przez przedstawiciela – po podaniu źródła jego umocowania do działania w imieniu i na rzecz Użytkownika, a w przypadku Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wskazania dokładnych danych dotyczących tożsamości Beneficjenta Rzeczywistego,
 • pozytywnej weryfikacji wskazanego przez Użytkownika numeru rachunku bankowego służącego do rozliczeń.
 1. Użytkownik dokonujący Rejestracji w Serwisie zobowiązany jest do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia o Zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego oraz pozostawaniu Członkiem rodziny osoby Zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. W przypadku Użytkowników będących osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, oświadczenie składane jest w odniesieniu do Beneficjentów rzeczywistych.
 2. Jedna osoba fizyczna może posiadać w Serwisie tylko jedno Konto indywidualne, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji, w której osoba fizyczna występuje w charakterze reprezentanta lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania osoby prawnej. Użytkownik nie może przenieść Konta na inne osoby lub udostępniać Konto innym osobom. Na zasadzie wyjątku, Operator dopuszcza by Użytkownicy będący osobami fizycznymi posiadali dwa odrębne Konta – jedno jako konsument, a drugie jako przedsiębiorca.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania loginu i hasła dostępowego umożliwiających logowanie do Konta w poufności i nieudostępniania tych danych osobom trzecim.
 4. Operator może wprowadzić dodatkowe wymagania dotyczące poziomu bezpieczeństwa hasła dostępowego, w szczególności jego złożoności i okresu ważności. Operator może ograniczyć Użytkownikowi możliwość korzystania z Konta w Serwisie do czasu zaktualizowania hasła dostępowego tak, aby spełniało takie dodatkowe wymagania.
 5. Po dokonaniu Rejestracji w Serwisie Użytkownik może za pomocą dostępnych funkcjonalności Serwisu dokonać zmiany wskazanego: adresu poczty elektronicznej, hasła dostępowego lub numeru telefonu. Zmiany te będą wymagać podania dostarczonego Użytkownikowi kodu uwierzytelniającego. Zmiana adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu każdorazowo podlega weryfikacji ich poprawności za pomocą kodu weryfikacyjnego.
 6. Logowanie Użytkownika odbywa się poprzez uwierzytelnienie Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej poprzez podanie: właściwego loginu, hasła dostępowego oraz opcjonalnie kodu uwierzytelniającego o ile jest to wymagane prawem lub wynika ze względów bezpieczeństwa.
 7. Kod uwierzytelniający posiada określony okres ważności, w którym powinien zostać wprowadzony przez Użytkownika w wyznaczonym polu wskazanym w Serwisie. Po upływie okresu ważności kod uwierzytelniający wygasa i nie może zostać użyty w celach weryfikacyjnych. W takim przypadku konieczne jest wygenerowanie nowego kodu uwierzytelniającego.
 8. Operator może w przypadkach wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym związanymi z Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zażądać od Użytkownika dodatkowych danych, ponad dane określone w Regulaminie oraz dokumentów potwierdzających te dane, w szczególności państwa urodzenia, danych dotyczących źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji Użytkownika, jak i celu realizacji usługi. Do czasu przekazania danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, oraz dokumentów potwierdzających te dane Operator może wstrzymać świadczenie usług na rzecz Użytkownika.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie usług, przypadki wstrzymania transakcji, blokady Konta lub zamrożenia wartości majątkowych, jeżeli dokonanie tych czynności zostało wykonane w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym między innymi w celu realizacji postanowień przepisów o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, a także jeżeli dokonanie takich czynności wynika z zastosowania się do orzeczeń, decyzji, rozstrzygnięć, innych aktów uprawnionych organów, a w tym między innymi Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, sadów, prokuratur oraz organów egzekucyjnych.
 10. W przypadku śmierci Użytkownika, gdy uprawnionych do spadku po nim jest kilku spadkobierców, w celu korzystania z Konta Użytkownika powinni oni wyznaczyć spośród siebie jedną osobę odpowiedzialną za zarządzanie Kontem zmarłego Użytkownika, składając Operatorowi wspólne oświadczenie, w którym wskazują oni spadkobiercę lub inną osobę uprawnioną do zarządzania Kontem użytkownika, załączając jednocześnie skany dowodów tożsamości oraz stosowne orzeczenie właściwego organu potwierdzające fakt dziedziczenia. Wyznaczona w ten sposób osoba zobowiązana jest do przejścia procedury Weryfikacji. Wszelkie rozliczenia wynikające z usług świadczonych w ramach Konta należą do ustaleń spadkobierców.
  § 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email na adres: iod_kontakt@sharelock.global oraz na adres siedziby Administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Dane osobowe podawane przez Użytkowników, będą przetwarzane:
 • w celu świadczenia przez Administratora danych usług – podstawą przetwarzania jest zawarta umowa (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • dla celów rozpatrywania reklamacji i zapytań oraz dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających ze świadczonych przez Operatora usług (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Użytkownikom przysługują następujące prawa związane z ochroną danych osobowych:
 • wycofania zgody (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie (art. 7 ust. 3 RODO);
 • dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
 • żądania sprostowania danych (art. 16 RODO);
 • usunięcia, tj. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO);
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu) (art. 21 RODO).
 1. W celu realizacji przysługujących Użytkownikom uprawnień prosimy o kontakt e-mail na adres kontakt@global lub kontakt pisemny na adres siedziby Operatora.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umów zawartych z Operatorem w ramach Serwisu oraz przez okres przedawnienia roszczeń z nich wynikających.
 3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym w celu korzystania z usług Operatora, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości korzystania z Serwisu.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, czy odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 6. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Operatora dostępnej pod adresem: www.sharelock.global/polityka-prywatnosci/
  § 5. WYMAGANIA TECHNICZNE  
 1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia, które:
  • wyposażone jest w jeden z wymienionych poniżej systemów operacyjnych:
   • Microsoft, Linux, Chrome OS, Android, Apple iOS
  • obsługuje jedną z wymienionych poniżej przeglądarek internetowych:
   • Internet Explorer, Firefox, Safari, Google Chrom
  • posiada dostęp do ogólnodostępnej sieci Internet,
  • obsługuje pliki typu cookie oraz javascript,
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga ponadto posiadania przez Użytkownika:
  • aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej oraz
  • aktywnego numeru telefonu komórkowego oraz
  • rachunku bankowego służącego do rozliczeń.
 3. W celu bezpiecznego i prawidłowego korzystania z Serwisu zalecane jest posiadanie i aktualizowanie oprogramowania antywirusowego.
 4. Połączenie z Serwisem odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL/TLS.
  § 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłania danych przez sprzęt komputerowy lub inne urządzenia, z których korzysta Użytkownik w celu korzystania z Serwisu.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Operatora. Ze względów bezpieczeństwa Operator ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Operator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z użytkowaniem Serwisu lub niemożnością jej użytkowania przez Użytkownika, a także w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.
 4. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym a Serwisem.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie dobrymi obyczajami.
 6. Operator zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Użytkownika.
  § 7. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  
 1. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usług bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest możliwe poprzez usunięcie Konta w Systemie.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną nie może zostać rozwiązana, jeżeli w chwili złożenia dyspozycji usunięcia Konta pozostają aktywne inne usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu, do czasu ich pełnej realizacji zgodnie z postanowieniami odrębnych dokumentów prawnych regulujących relację pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem związanych z odpowiednią usługą świadczoną na rzecz Użytkownika.
 4. Operatorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym w razie zaistnienia ważnych przyczyn. Do ważnych przyczyn uzasadniających rozwiązanie przez Operatora umowy należą przypadki gdy:
 • Użytkownik pomimo wezwania nie uzupełnił danych lub nie przedstawił stosownych dokumentów potwierdzających przekazane na żądanie Operatora dane, podał fałszywe lub niepełne dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne ze względu na rodzaj świadczonych usług i funkcjonowanie Serwisu,
 • Użytkownik prowadzi działania mające na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do Serwisu Operatora, w szczególności poprzez przełamywanie zabezpieczeń,
 • zostaną stwierdzone przypadki niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmieniania lub utrudniania dostępu do danych zawartych w Serwisie, lub innych okoliczności uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych,
 • zostanie stwierdzone podejrzenie, że działania Użytkownika powodują zagrożenie dla bezpieczeństwa działalności prowadzonej przez Operatora, w szczególności związanej z Przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
 • Operator w stosunku do Użytkownika nie może zastosować przynajmniej jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z przepisami regulującymi Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • wytyczne, zalecenia lub decyzje organów państwowych wymagają zakończenia współpracy z Użytkownikiem,
 • w przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia, że Użytkownik prowadzi działalność, z którą wiąże się wysokie ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 • zmiany powszechnie obowiązującego prawa lub wytyczne organów nadzoru spowodują brak możliwości dalszego świadczenia usług w ramach Serwisu przez Operatora.
 1. W przypadku gdy umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostanie rozwiązana z przyczyn, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Użytkownik nie może dokonać ponownej Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Operatora.
 2. W przypadku zaistnienia podejrzenia wystąpienia okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora, Operator do czasu wyjaśnienia sprawy zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania świadczenia usług na rzecz Użytkownika oraz powiadomienia odpowiednich organów państwowych, w tym prokuratury lub Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
  § 8. REKLAMACJE  
 1. Użytkownik może złożyć zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Operatora, zarówno na podstawie Regulaminu jak i pozostałych dokumentów prawnych regulujących zasady świadczenia usług przez Operatora w ramach Serwisu, w tym dotyczących płatności, incydentów związanych z bezpieczeństwem i innych okoliczności o charakterze teleinformatycznym w formie:
 2. Operator, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej rozpatruje złożoną reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni liczonych od daty wpłynięcia do Operatora.
 3. W przypadku reklamacji dotyczących świadczonych przez Operatora usług płatniczych, Operator rozpatruje oraz udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie nie dłuższym, niż 15 dni od daty jej wpływu. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie Operator niezwłocznie poinformuje Użytkownika o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, wraz z podaniem powodów opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy. Wydłużony termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy, niż 30 dni od dnia wpływu reklamacji.
 4. Operator przekazuje odpowiedź na złożoną reklamację w postaci papierowej, przesyłając ją na adres korespondencyjny Użytkownika lub na wniosek Użytkownika – pocztą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie, pod rygorem braku możliwości rozpoznania reklamacji.
 6. Użytkownik będący osobą fizyczną może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Rzecznika Finansowego w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi na działalność Operatora do Komisji Nadzoru Finansowego. Skarga, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, służy także podmiotom, którym Operator odmówił świadczenia usług płatniczych na podstawie Regulaminu.
 8. Spory powstałe na tle umowy o świadczenie usług płatniczych, na wniosek Użytkownika, mogą być również rozstrzygane przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego.
 9. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich, w tym o dostępie i procedurze rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje o trybie zgłoszenia znajdują się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. Użytkownik ma również możliwość wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.
  § 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 1. Zasady dotyczące ponoszenia opłat z tytułu korzystania z poszczególnych usług w ramach Serwisu opisane są w odpowiednich dokumentach prawych je regulujących.
 2. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej, które nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od Operatora.
 3. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na podstawie której świadczone są usługi w ramach Serwisu jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikające lub wiązane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne na terenie Polski.
 4. Serwis prowadzony jest w języku polskim. Korespondencja, w tym wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty przekazywane będą w języku polskim.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Operatora o każdej zmianie swoich danych kontaktowych, w szczególności adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz adresu do korespondencji.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w następujących przypadkach:
  • zmiany zakresu, formy, funkcjonalności lub obsługi oferowanych w ramach Serwisu usług,
  • zmiana przepisów prawa mających wpływ na świadczenie usług przez Operatora,
  • wydanie wytycznych, rekomendacji, decyzji, zaleceń lub orzeczeń sądów powszechnych mających wpływ na postanowienia Regulaminu lub świadczonych na jego podstawie usług w ramach Serwisu,
  • okoliczności związanych z bezpieczeństwem świadczonych usług w ramach Serwisu lub innymi okolicznościami technologicznymi związanymi z Serwisem,
  • konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu.
 7. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej na przypisany do Konta adres poczty elektronicznej. Jeżeli przez proponowaną zmianą wejścia w życie zmian, Użytkownik nie zgłosi Operatorowi sprzeciwu wobec wprowadzanych zmian uznaje się, że Użytkownik wyraził na nie zgodę. Użytkownik ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę bez ponoszenia dodatkowych opłat. W przypadku, w którym Użytkownik zgłosił sprzeciw, a zaistniała jednocześnie sytuacja, o której mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu, obowiązują go dotychczasowe postanowienia Regulaminu aż do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wraz z zakończeniem świadczenia usługi, o której mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu.
 8. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, jednak nie krótszym niż 14 od daty poinformowania Użytkownika drogą elektroniczną.