ShareLock logo
Fundusze Regionalne Program Regionalny - logo

Współczynnik wypłacalności – czym jest i jak się go oblicza?

Współczynnik wypłacalności

Współczynnik wypłacalności, to wskaźnik pozwalający określić kondycję finansową banku. Dzięki niemu jesteśmy w stanie poddać analizie to, jaki jest stosunek funduszy własnych netto do aktywów ważonych ryzykiem. Czy wiesz, czym dokładnie jest współczynnik wypłacalności i w jakim celu się go określa? Z niniejszego artykułu dowiesz się także jak go obliczyć!

Wypłacalność bankowa – czym jest współczynnik wypłacalności?

Współczynnik wypłacalności jest to stosunek funduszy własnych netto do aktywów ważonych ryzykiem tzn. składników wiążących się z określonym przez władze nadzorcze systemu bankowego ryzykiem, które związane jest z możliwą utratą zaangażowanych środków. Wykazuje on więc realną zdolność do sprostania zarówno zadłużeniom, jak i zobowiązaniom, co pozwala ocenić możliwość do utrzymania dobrej kondycji finansowej. O współczynniku wypłacalności stanowi ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o prawie bankowym. Współczynnik ten określany jest także jako współczynnik bazylejski (ang. BIS ratio), współczynnik adekwatności kapitałowej, a także współczynnik Cook’a (ang. Cook ratio). 

Współczynnik wypłacalności – jak go obliczyć?

Zgodnie z jej art. 128 ust. 1 pkt 3 Banki w Polsce są zobowiązane utrzymywać współczynnik wypłacalności na poziomie co najmniej 8%. Banki, które ozpoczynają działalność operacyjną muszą posiadać współczynnik wypłacalności na poziomie co najmniej 15% przez pierwsze 12 miesięcy działalności, a przez następne 12 miesięcy działalności co najmniej 12%. Jak jednak obliczyć jego wartość? Wartość tą opisuje poniższy wzór:

 

Współczynnik wypłacalności = Kapitał własny akcjonariuszy / Zobowiązania ogółem

Wartość współczynnika uzyskuje się, dzieląc fundusze własne netto przez aktywa i zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem, a następnie mnożąc wynik przez 100, którego licznikiem jest wartość funduszy własnych powiększona o kapitał krótkoterminowy, z zastrzeżeniem, że kapitał krótkoterminowy może być wykorzystywany przy ustalaniu przestrzegania normy adekwatności kapitałowej, wyłącznie przez banki, których skala działalności handlowej jest znacząca, a mianownikiem jest pomnożony przez 12,5 całkowity wymóg kapitałowy. W Polsce istnieje obecnie 6 wag ryzyka, które przypisywane są odpowiednim aktywom – 0%, 10%, 20%, 30%, 50%, 100%, które przypisane są poszczególnym kategoriom aktywów. Określa je Komisja Nadzoru Bankowego. 

Wskaźniki wypłacalności

Wskaźniki zadłużenia (inaczej wypłacalności) wykorzystywane są do badania struktury finansowania przedsiębiorstwa. Określają poziom jego zadłużenia i tym samym oceniają wypłacalność w długim okresie. Takie wskaźniki są niesłychanie ważne do analizy wewnętrznej przedsiębiorstwa, ale także dla jego kontrahentów. W ocenie wiarygodności z pomocą przychodzi ShareLock, którego usługi wkraczają także w sprawdzenie, czy partner  w momencie rozpoczęcia  usługi jest rzetelny i wypłacalny, co zapobiega zatorom płatniczym i daje pewność, że otrzymamy zapłatę. Wyróżnia się:

  • Wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania ogółem/ aktywa ogółem

Wskaźnik ogólnego zadłużenia stanowi relację zobowiązań ogółem do całkowitych aktywów przedsiębiorstwa. Jego istota dotyczy przede wszystkim pożyczkodawców – w przypadku upadłości przedsiębiorstwa odzyskują swoje należności z majątku firmy.

  • Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = kapitały obce/ kapitały własne 

Ten wskaźnik jest uzupełnieniem oceny zadłużenia przedsiębiorstwa. Informuje on, ile razy kapitał własny przewyższa całkowite zobowiązania, czyli pokazuje udział kapitału obcego w źródłach finansowania zobowiązań.

  • Wskaźnik udziału zobowiązań długoterminowych w zobowiązaniach ogółem = przeciętny stan zapasów x 365/ przychody ze sprzedaży

Wskaźnik ten stanowi uzupełnienie analizy wskaźnika zadłużenia ogólnego o obciążenie z tytułu zadłużenia długoterminowego.

  • Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe/ kapitały własne         

Jest to jeden z ważniejszych wskaźników wypłacalności. Jak sama nazwa wskazuje, służy on do mierzenia ryzyka wypłacalności związanego z długoterminowym zadłużeniem firmy.

 

Zobacz również:

 

Tagi

Pozostałe artykuły

Numer BIC

Czym jest numer BIC i jak go sprawdzić?

Do wykonania międzynarodowego przelewu niezbędny jest numer BIC. Jego głównym zadaniem jest identyfikacja banku. Jak wygląda ten numer i jak możesz go znaleźć? Odpowiedź znajdziesz